Để đáp ứng nhu cầu học nhanh, học mọi lúc của người học trung tâm Phương Nam đã đưa chương trình học ONLINE. Khóa học Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo viên để đáp ứng nhu cầu cho học viên tại Phương Nam. Đây cũng được xem là hoạt động học tập đáp ứng được nhu cầu của học viên trong bối cảnh dịch bệnh CoVid-19 diễn ra ở thời điểm hiện tại.

1. Ưu điểm của việc học Online chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên. 

– Học online học được mọi lúc-mọi nơi phù hợp với nhiều. Người học dễ dàng tham gia lớp học dù ở nhà, nơi làm việc hay các địa điểm khác nơi có mạng internet…

– Tiết kiệm thời gian học tập, tiết kiệm khoảng từ 20% đến 40 % thời gian học trực tiếp do giảm được thời gian đi lại trong thời gia phòng chống dịch bệnh;

– Học viên được học trực tiếp tương tác với các giáo viên qua từng buổi học;

– Nội dung bài học được thể hiện sinh động qua video, âm thanh, hình ảnh…

hoc-online-chuc-danh-nghe-nghiep
Học online Chuẩn chức danh nghề nghiệp mọi lúc

 2. Ban hành chương trình học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên. 

Căn cứ theo Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu Học, giáo viên THCS, giáo viên THPT.

2.1 Tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non:

Giáo viên mầm non hạng III 

Được bổ nhiệm từ Giáo viên mầm non hạng IV mã số V.07.02.06 và giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05.

–Mã số V.07.02.26;

-Tốt nghiệp CĐSP mầm non trở lên;
-Có chứng chỉ giáo viên hạng III, nếu chưa có phải bổ sung trong vòng 36 từ ngày tuyển dụng.

Giáo viên mầm non hạng II

Được bổ nhiệm từ giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.04 

– Mã số: V.07.02.25;

– Tốt nghiệp CĐSP giáo dục mầm non và có bằng cử nhân QLGD trở lên hoặc Có bằng cử nhân giáo dục mầm non;

-Có chứng chỉ giáo viên hạng II và giữ hạng III đủ 09 năm.

Giáo viên mầm non hạng I 

Được bổ nhiệm từ giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.04 khi xác định là người được trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng.

– Mã số: V.07.02.24;

– Tốt nghiệp CĐSP giáo dục mầm non và có bằng cử nhân QLGD trở lên hoặc Có bằng cử nhân giáo dục mầm non;

-Có chứng chỉ giáo viên hạng II và giữ hạng II đủ 06 năm.

*Lưu ý:  Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên mầm non hạng III – mã số V.07.02.26.

dang-ky-ngay
0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179

2.2 Tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

Giáo viên tiểu học hạng III 

Được bổ nhiệm từ giáo viên tiểu học hạng IV mã số V.07.03.09 và giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08.

– Mã số: V.07.03.29;

-Tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo trở lên. Nếu chưa có phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên tiểu học;

-Có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III (nếu chưa có phải bổ sung trong vòng 36 tháng từ ngày tuyển dụng).

Giáo viên tiểu học hạng II 

Được bổ nhiệm từ giáo viên tiểu học hạng II mã số V.07.03.07

– Mã số: V.07.03.28;

-Tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo trở lên. Nếu chưa có phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên tiểu học;

– Có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II giữ giáo viên hạng III từ 09 năm.

Giáo viên tiểu học hạng I 

Được bổ nhiệm từ giáo viên tiểu học hạng II mã số V.07.03.07, khi xác định là người được trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng.

– Mã số: V.07.03.27;

-Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đào tạo trở lên hoặc bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ QLGD trở lên;

– Có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng I giữ giáo viên hạng II từ 06 năm.

*Lưu ý:  Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng III mới – mã số V.07.03.29.

2.3 Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở:

Giáo viên THCS hạng III 

Được bổ nhiệm từ giáo viên trung học cơ sở hạng III mã số V.07.04.12

– Mã số: V.07.04.32;

-Tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo trở lên. Nếu chưa có phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên THCS;

-Có chứng chỉ giáo viên THCS hạng III (nếu chưa có phải bổ sung trong vòng 36 tháng từ ngày tuyển dụng).

chuc-danh-nghe-nghiep-thcs
Giáo viên dạy học sinh Trung học cơ sở

Giáo viên THCS hạng II 

Được bổ nhiệm từ giáo viên trung học cơ sở hạng II mã số V.07.04.11

– Mã số: V.07.04.31;

– Tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo trở lên. Nếu chưa có phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên THCS;

-Có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II giữ giáo viên hạng III từ 09 năm.

 Giáo viên THCS hạng I 

Được bổ nhiệm từ giáo viên trung học cơ sở hạng I mã số V.07.04.10

– Mã số: V.07.04.30;

-Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đào tạo trở lên hoặc bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ QLGD trở lên;

-Có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I giữ giáo viên hạng II từ 06 năm.

*Lưu ý:  

-Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng III – mã số V.07.04.32;

– Giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) nếu chưa đạt được các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng II mới – mã số V.07.04.31.

2.4 Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông:

Giáo viên THPT hạng III 

Được bổ nhiệm từ giáo viên trung học phổ thông hạng III mã số V.07.0.12

– Mã số: V.07.05.15;

-Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành đào tạo trở lên. Nếu chưa có phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên THPT;

-Có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III (nếu chưa có phải bổ sung trong vòng 36 tháng từ ngày tuyển dụng).

Giáo viên THPT hạng II 

Được bổ nhiệm từ giáo viên trung học phổ thông hạng II mã số V.07.04.11

– Mã số: V.07.05.14;

– Tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo trở lên. Nếu chưa có phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP dành cho giáo viên THPT;

-Có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II và giữ giáo viên hạng III từ 09 năm.

 Giáo viên THPT hạng I 

Được bổ nhiệm từ giáo viên trung học phổ thông hạng I mã số V.07.05.13

– Mã số: V.07.04.30;

-Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành đào tạo hoặc bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ QLGD trở lên;

-Có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I và giữ giáo viên hạng II từ 06 năm.

dang-ky-ngay-png
0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179

3. Mục tiêu và nội dung chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên. 

Mục tiêu chương trình:

Nhằm cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp. Nâng cao về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho hạng cao hơn.

Nội dung đào tạo chương trình

Chương trình học có 240 tiết gồm 3 phần:

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung;

Phần 2: Kiến thức về kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;

Phần 3: Tìm hiểu tình hình thực tế và viết bài thu hoạch cuối khóa.

4. Chứng chỉ và thời gian học khóa học chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục Đào Tạo;

Chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trên cả nước;

Thời gian đào tạo online: 10 ngày (khai giảng hàng tuần);

Học buổi tối các ngày trong tuần từ 19h30-21h30, riêng  ngày thứ 7 và chủ nhật học lúc 8h-16h30.

Lớp Học Online – Học Mọi Lúc – Học Mọi Nơi – Học Trên Mọi Thiết Bị

5. Học phí và hồ sơ đăng ký.

Học phí: 2.300.000đ – 2.800.000đ

Hồ sơ đăng ký lớp Chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên:

– Phiếu đăng ký học (theo mẫu);

– 02 ảnh 4x6cm;

– Bằng tốt nghiệp cao nhất (bằng cao đẳng/đại học) photo công chứng;

– 01 giấy CMND/CCCD photo công chứng.

NHỮNG LỢI ÍCH KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM PHƯƠNG NAM:

1. Nhận được mức học phí ưu đãi khi đăng ký từ 3 người trở lên;

2. Giảm học phí khi đăng ký học chương trình thứ 2 tại trung tâm;

3. Được đào tạo với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM

– Địa chỉ : 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 15, Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 0868.169.179 ( Ms Ánh Phi ) – Hotline: 0947.247.778 ( Ms Hạnh)

Các tổ chức trường liên hệ Hotline:  0944434169 Thầy Toàn

dang-ky-ngay-phuong- nam
HOTLINE: 0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon