Ngày 14/09/2015 BGD&ĐT – Bộ nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Căn cứ vào Luật viên chức số 58/2010/QH12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP , Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, Nghị định số 58/2014/NĐ-CP. Chương trình Bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non được ban hành theo nghị định và thông tư trên.

1. Chức danh nghề nghiệp là gì?

Chuẩn chức danh nghề nghiệp: là trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý của viên chức.

2. Ai đang cần học bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non?

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho những giáo viên như:

-Giáo viên được bổ nhiệm học chuẩn chức danh danh được hưởng lương tương ứng;

-Giáo viên cần giữ hạng để hưởng mức lương tương ứng;

-Giáo viên được bổ nhiệm thăng hạng để hưởng chế độ lương cao hơn;

boi-duong-cdnn-mam-non-bo-nhiem-vao-giao-vien-mam-non
Bồi dưỡng CCDNN Mầm non khi được bổ nhiệm vào Giáo viên dạy Mầm Non

3. Chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non có những hạng nào?

BGD&ĐT-Bộ nội vụ ban hành thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Áp dụng cho các giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo,…  Chức danh nghề nghiệp mầm non được quy định theo thông tư này như sau:

3.1 Chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng II 

Mã số: V.07.02.04

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để xét giáo viên mầm non hạng II: 

-Giáo viên muốn thăng hạng từ Mầm non hạng III lên hạng II phải có thời gian công tác giữ hạng III hoặc tương đương từ 06 năm trở lên. Thời gian có hạng chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng III từ 01 năm và thời gian tốt nghiệp ĐHSP Mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng 01 năm trở lên.

– Tuyên truyền và vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

– Sáng tạo, linh hoạt trong chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

-Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

– Được công nhận là giáo viên thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;

giao-vien-phoi-hop-voi-cha-me-trong-viec-day-tre
Giáo viên mầm non phối hợp cùng cha mẹ trong việc nuôi dạy trẻ

3.2 Chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng III

Mã số: V.07.02.05

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để xét giáo viên mầm non hạng III: 

-Giáo viên thăng hạng từ Mầm non hạng IV lên hạng III phải có thời gian công tác giữ hạng III hoặc tương đương từ 03 năm trở lên. Giữ chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng IV từ đủ 01 năm và tốt nghiệp CĐSP mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ 01 năm trở lên.

 -Nắm vững được đường lối, chủ trương, các chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước,…

– Thực hiện tốt các chương trình giáo dục mầm non;

– Tổ chức và phối hợp thực hiện cùng đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

– Được công nhận là giáo viên thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên.

dang-ky-ngay-phuong- nam
HOTLINE: 0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179

3.3 Chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng IV

Mã số: V.07.02.06

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để xét giáo viên mầm non hạng IV: 

 -Nắm vững được đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và các địa phương về giáo dục mầm non;

– Thực hiện đúng chương trình công tác giáo dục mầm non;

– Phối hợp cùng đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

– Quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của lớp, trường,…

4. Quy định mới về Chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm Non năm 2021.

Đến năm 2021 BGDDT ban hành thông tư mới, thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm giáo viên mầm non. Căn cứ vào Luật giáo dục số 43/2019/QH14, luật viên chức số 58/2010/QH12, Nghị định số 69/2017/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP. Chức danh mầm non được quy định theo thông tư mới như sau:

4.1 Chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng I

Mã số V.07.02.24

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để xét giáo viên mầm non hạng I:

-Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng I (Mã số V.07.02.24) phải có chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng II (mã số V.07.02.25). Hoặc tương đương từ 06 năm trở lên, thời gian tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ;

-Tham gia vào các hoạt động tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước,… về giáo dục mầm non vào công việc được giao;

– Cùng sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

boi-duong-chuc-danh-nghe-nghiep-mam-non-cung-sang-tao-trong-viec-day-tre
Sáng tạo các hoạt động vui chơi trong chương trình dạy học cho trẻ

– Chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ và người giám hộ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;

– Ứng dụng được CNTT vào thực hiện nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng I; trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong dạy học hoặc tiếng dân tộc;

– Được công nhận là giáo viên thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên.

4.2 Chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng II

Mã số V.07.02.25

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để xét giáo viên mầm non hạng II:

-Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng II (Mã số V.07.02.25) phải có chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng III (mã số V.07.02.26). Hoặc tương đương từ 09 năm trở lên (không tính thời gian tập sự) thời gian tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng;

-Nắm vững được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước,… về giáo dục mầm non và triển khai thực hiện đưa vào áp dụng các nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tế;

– Tổ chức, phối hợp cùng đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

– Khả năng ứng dụng CNTT của giáo viên mầm non hạng II; khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số;

– Được công nhận là giáo viên thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên.

hoc-cdnn-mam-non-ung-dung-cntt-trong-nuoi-day-tre
Giáo viên mầm non ứng dụng CNTT trong dạy học

4.3  Chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng III

Mã số V.07.02.26

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để xét giáo viên mầm non hạng III:

-Giáo viên mầm non khi được tuyển dụng từ Thông tư mới này có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05). Khi được bổ nhiệm vào chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước,… áp dụng thực hiện vào nhiệm vụ được giao;

– Thực hiện đúng chương trình giáo dục cho mầm non;

– Biết phối hợp cùng đồng nghiệp, cha mẹ trẻ vào trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Biết quản lý, sử dụng và giữ gìn tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của lớp, của trường.

– Có khả năng ứng dụng CNTT của giáo viên mầm non hạng III; khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.

5. Chương trình học Chức danh nghề nghiệp Mầm non

Chương trình học của lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non gồm 2 phần:

-Phần I (4 chuyên đề):  Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung. 

-Phần II (7 chuyên đề): Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Thời gian và hình thức học:

-Thời gian học vào tối các ngày trong tuần từ 19h30-21h30

-Hình thức học: online, từ 8-10 buổi tối

hoc-online-boi-duong-chuc-danh-nghe-nghiep-mam-non
Giáo viên học online lớp Bồi dưỡng CCDNN Mầm non

6. Đăng ký học online Chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm Non ở đâu?

Để đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Hãy liên hệ đến Phương Nam để được hỗ trợ đăng ký tham gia lớp học nhanh chóng nhất.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: số 145 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

📞:  0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179

hotline-tu-van-phuong-nam
HOTLINE: 0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon